جزوه مدار منطقی                      گیت های منطقی

عبارت های بولی                       جدول کارنو


تبدیل اعداد                               رمزگذاری

رمزگشایی                              آشکار سازی خطا

اینکودر                                    دیکودر

مالتی پلکسر                          دی مالتی پلکسر

مقایسه کننده                         مدار محاسبات و منطق

شمارنده آسنکرون                   شمارنده سنکرون با کلاک

بلوک حافظه                            رجیستر

شیفت رجیستر

 

دریافت فایل