نوشته‌ها

جزوه مدار منطقی

جزوه مدار منطقی                      گیت های منطقی

عبارت های بولی                       جدول کارنو


تبدیل اعداد                               رمزگذاری

رمزگشایی                              آشکار سازی خطا

اینکودر                                    دیکودر

مالتی پلکسر                          دی مالتی پلکسر

مقایسه کننده                         مدار محاسبات و منطق

شمارنده آسنکرون                   شمارنده سنکرون با کلاک

بلوک حافظه                            رجیستر

شیفت رجیستر

 

دریافت فایل